مدیریت امور مالی و حسابداری مطبتان را به راحتی انجام دهید

  • مشاهده امور مالی مربوط به بیماران همراه با وضعیت بدهکاری و بستانکاری بیماران
  • تهیه گزارشات مالی در بازه های زمانی مورد دلخواه
  • امور مالی و حسابداری بیماران
  • امور مالی و حسابداری پرسنل


photo
جهت سفارش دمو فرم زیر را پر کنید