خدمات الکترونیکی یکپارچه، صدور صورت حساب و پرداخت‌های کارت اعتباری

افزایش سرعت ارسال صورتحساب، پرداخت هزینه‌‌ها و کاهش ضایعات اداری و گرفتن پول نقد از بیماران

  • ایجاد پرونده‌ مالی
  • دریافت و پرداخت شرایط بیمه
  • بررسی شرایط بیمه بیمار در چند ثانیه
  • ایجاد و ارسال صورت حساب بیمار
  • ارسال پیام صورت حساب به بیمار


photo
جهت سفارش دمو فرم زیر را پر کنید